Ekolojik Kentsel Gelişmelerin Uygulama Aracı Olarak Symbiocity Kavramı

YENİ BİR KENT KAVRAMI

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, kentleşmenin yalnızca doğal çevre üzerindeki etkilerini incelemekle yetinmemeli, kentleşmenin topluma ve doğal dünyaya karşı duyarlılığımızda meydana getirdikleri değişiklikleri de incelemeliyiz.

Sürdürülebilir bir tasarım yerel sorunlara cevap üretmeye çalışmalıdır, sadece enerjiyi optimize eden bir yaklaşımın ötesinde binanın bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu doğrultuda genel yaklaşım, geliştirilecek bir projenin çevresi ile güçlü bir bağlam kurması ve çevresinde yer alan potansiyellerin yeni kentsel kurgu ile birlikte yeniden değerlendirilmesini sağlamaktır.

Kent halkı biyolojik ortak yaşamın toplumsal karşılığı olarak görülmektedir. Bu karşılık günümüzde symbiocity kavramında bir karşılığını bulmuştur. Bütüncül ve sürdürülebilir kentsel gelişimi teşvik eden “SymbioCity” yaklaşımı, kent işlevleri arasındaki potansiyel sinerjiyi bularak fayda ve etkinliğin ortaya çıkmasını sağlar. Sürdürülebilir şehircilik konusunda İsveç kaynaklı bir yaklaşım ve deneyimi ortaya koyan SymbioCity, 2015 yılında ikincisi düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda tanıtıldı.

SYMBIOCITY YAKLAŞIMI

İsveç hükümetinin girişimi olan SymbioCity, sürdürülebilir kent modeline kavramsal bir çerçeve sunan bir yaklaşımdır. Herhangi bir şehirde olması gereken iyi yaşam koşulları ve refahın temelini oluşturan enerjiden bilgi teknolojilerine, su ve atık yönetimine kilit kentsel sistemleri saptar.

Ekolojik ayak izimizi düşürürken büyüyen kentsel nüfus için sağlıklı ve yaşanabilir çevreler sağlamanın küresel bir mücadele olduğunu vurgulayan SymbioCity, kaynakları koruyan, sürdürülebilir gelişmeyi tetikleyen, sermayeyi artıran ve yoksulluğu hafifleten kentsel alanların geliştirilmesi gerekliliğini vurgular.

Planlamadan uygulama sonrasına kadar tüm evreleri ele alan entegre ve bütüncül bir yaklaşımın başarıya giden en önemli anahtar olduğuna inanır.

Simbiyoz, iki veya daha fazla organizmanın karşılıklı yarar sağlayan bir birliğe entegrasyonudur. Bu yaklaşım için, simbiyoz, kentsel sistemler arasında sinerji bulma anlamına gelir. SymbioCity yaklaşımı da doğal kaynakların idareli kullanımı konusunda kentsel teknoloji sistemlerinin kullanımını içeren bütünleşik bir yaklaşımı kapsıyor. Kentsel gelişim konusunda farklı aktörleri bir araya getirerek yapılan çalışmada söz konusu yaklaşım yapılması gerekenleri ne şekilde yapılacağını tanımlıyor. Genel hedef, kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlar için sağlık, güvenlik, konfor ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

SymbioCity, herkes için bir şeyler sunan dinamik bir konsepttir. Tek bloktan tüm kentsel alanlara, bölgelerden ülkelere yeniden geliştirme programlarından, yeşil alan girişimlerine uygulanabilir. SymbioCity, gelişmiş, gelişmekte olan veya geçiş ekonomisinde olup olmadığınızdan bağımsız olarak çalışır.

İsveç Hükümeti tarafından sürdürülebilir kentsel gelişmeyi desteklemek için bir platform olarak geliştirilen ve İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) tarafından yürütülen Uluslararası SymbioCity Eğitim Programı, sürdürülebilir kentsel gelişim alanında kullanılan ve kentsel çevre sorunlarına çözüm bulmaya yönelik, planlama kapasitesinin artırılması ve kapsayıcı şekilde ele alınması için bireylere ve kurumlara destek vermeyi amaçlamaktadır.

Kentsel ekolojik sorunların yanısıra yoksulluğun azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine daha güçlü bir biçimde odaklanan bu yaklaşımın, uluslar arası tanıtımına ve uygulanmasına yönelik düzenlenen eğitim programı Aralık 2015’ten itibaren Aralık 2020’ye kadar süreceği belirtilmiştir.

SymbioCity yaklaşımının ilk eğitimi 2015 yılında Türkiye, Gürcistan, Makedonya ve Sırbistan’daki yerel ve bölgesel yönetimlerde görev yapan ve şehir planlaması, yerel yönetim, yerel kalkınma ve yerel yönetim konularında çalışan katılımcılarla geçekleştirilmiştir.

SYBIOCITY UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGELER

Burada da yine bir sorun var gibi. Çünkü bir önceki paragrafta bir programdan bahsedilirken, şimdi tekrar yaklaşım olarak anılıyor. Yaklaşım ve program kelimeleri eş anlamlı sözcükler olarak mı kullanılıyor? “Yaklaşım” kelimesi ingilizde approach, perspective, attitude olarak çevrilirken, program kelimesi schedule, program, plan anlamına gelmektedir. Yani bu cümlede “… Aralık 2015’ten Aralık 2020’ye…” kadar sürecek 5 yıllık bir plan, bir takvim belirtilmiş. Kullanılan kelimenin program olması daha doğru olacaktır.

MAZABUKA, ZAMBİYA (2012-2013)

Mazabuka kenti küresel bir SymbioCity projesinin bir parçası olarak Afrika’da seçilmiş bir pilot şehir oldu. Pilot proje, SymbioCity Yaklaşımı uyarınca Mazabuka Belediye Meclisi bünyesindeki sürdürülebilir kentsel gelişmeyi artırma fırsatlarını belirlemeyi amaçladı.

Görsel.1.Pilot Bölge Mazabuka

Mazabuka’nın sürdürülebilir kalkınma konusundaki temel zorluklarının bir analizi ile sonuçlandı.  Şehir merkezindeki asıl plan, ekonomik, sosyal ve sürdürülebilirlik açısından analiz edildiğinde yeniden düzenlendi. Kente gelen ziyaretçi akışını koruyarak ve şehir için daha fazla gelir getirmek için ihtiyaçlarını daha iyi karşılayarak kaza sayısını azaltmak için alternatif bir plan geliştirildi.  Şehirdeki, özellikle yerel pazardaki çevreyi iyileştirmek için, enerji üretimini ve yerel hizmet sunumunu arttırırken, Mazabuka’nın yerel piyasayla bağlantılı bir biyogaz tesisi kurması için bir plan geliştirildi. Plan, bakım ve gelir yaratma açısından uzun vadeli sürdürülebilirlik için ekonomik analizler ve yönetim yapılarını içeriyordu.

DUYUN, ÇİN (2012-2013)

Proje iki bölümden oluşuyordu. Birincisi, sürdürülebilir kentsel gelişme için kavramsal bir çerçeve olan SymbioCity yaklaşımının bir pilot uygulamasıydı. SymbioCity, kentsel gelişim için bütünsel ve bütünsel bir yaklaşım üzerine inşa ederken, özellikle çevresel yönleri ve fiziki / mekansal olarak inşa edilmiş kentsel çevre içindeki ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlara açık bağlantılar içerir.

Görsel.2. Pilot Bölge Duyun

Duyun için bir Kentsel Sürdürülebilirlik İncelemesi (USR) geliştirdiler. USR, SymbioCity Yaklaşımında uygulanan farklı metodolojilerin ve araçların uygulanmasını içeriyordu. USR, göstergeler, senaryolar, etki analizleri ve ayrıca Duyun’daki sürdürülebilirlik iyileştirmeleri için bir dizi somut projenin belirlenmesiyle sonuçlanan bir eylem planı yapıldı.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Sürdürülebilir kentsel gelişim kaygısı içerisinde, kentte yaşayan insanlara baktığımızda, burada yaşayan kullanıcılar sosyal varlıklardır ve kentsel mekanlar sosyo-kültürel, ve ekonomik olarak geniş bir yelpazeyi kullanımlarına sunarlar. Dolayısıyla planlama bağlamında sorunlar yalnızca çevresel değil, sosyo-kültürel, ekonomik ve mekânsal bir bütünlük içerisinde çevresel sorunlara çözüm arayışına gidilmelidir. Bu bağlamda çevresel tahribata yol açan beşeri faaliyetlerin doğa ile uyumu, mekana özgü uygulanabilir planlama yöntemleri geliştirilerek sağlanmalıdır. Bu duruma yönelik olarak SymbioCity yaklaşımının sürdürülebilirlik boyutlarında; sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel etkenlerin mekânsal boyuta etkileri incelenerek, sağlıklı ve güvenilir bir çevre yaratmayı amaçlamaktadır.

SymbioCity yaklaşımı bu mekânsal kurguyu, arazi kullanımı ve halkın katılımını ön planda tutarak kentsel sistemler arasında potansiyel bir etkileşim kurmaya yönlendirmektedir. Kentsel sistemler arasında kurgulanacak bu döngü, SymbioCity yaklaşımının kentsel planlama ilkeleri çerçevesinde bina ölçeğinden bölgesel ölçeğe kadar uygulamaya yönelik stratejiler ve izlenecek yöntemlerin belirlenmesinde temel oluşturmaktadır.

SymbioCity Kıdemli Danışmanı mimar Stellan Fryxell, ‘Urban Toolbox’ (kentsel alet çantası olarak tanıtan bu yöntemlerin çalışma prosedürleri bölgesel ve yerel ölçekte politikaları, programları ve projeleri geliştirmek için araçlar içermektedir. Sürdürülebilir gelişmeye yönelik yapılacak çalışmaların sürecini döngüsel adımlarla tanımlayarak sorunlu kentsel mekanlarda sağlanacak olan gelişmelerin, kentsel planlama ve analiz etme süreçlerine entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

İlgili Bağlantılar:

http://www.symbiocity.se/

http://www.thecityfixturkiye.com/kentsel-gelisim-icin-yeni-bir-model-onerisi-symbiocity/

SymbioCity Approach, 2012, Conceptual Framework for Sustainable Urban Development, SKL International, Sweden.